Všeobecné záručné podmienky firmy PosNet s.r.o.

Platné od 1.1.2016

Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Stručne prekonzultujte s technikom PosNetu či nie je možné závadu odstrániť na mieste napr. správnym nastavením alebo výmenou ovládačov.

- Miesto plnenia záruky je prevádzka firmy PosNet s.r.o. Hodská č. 5 OC JasPark

- Tovar musí byť s priloženým záručným (dodacím) listom.

- Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené neodbronou manipuláciou užívateľa, tj. nastavenie nesprávneho napájania alebo frekvencie pre procesor, grafickú kartu.

- Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy alebo poškodenia bleskom

- Záruka sa taktiež nevzťahuje na poruchy spôsobené prepätím v elektrickej sieti.

- Dodávateľ nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach pre ich ukladanie.

- Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu tretej osoby tj. poškodením záručnej blomby

- Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodené výrobky, výrobky s poškodenou identifikačnou nálepkou (hlavne procesory a pamäťové moduly), výrobky poškodené nedbanlivosťou (základné dosky zničené inštaláciou nespráveho BIOSu, floppy mechaniky, CD mechaniky a ventilátory používané v prašnom prostredí, harddisky WesternDigital s poškodenou ochrannou páskou).

Reklamácie LCD monitorov:

- povolený počet chybných bodov na LCD paneli je 5

(reklamácia sa uznáva pri 6-tich chybných bodoch vrátane, nezáleží na tom či je chybný bod, svetlý alebo tmavý)

Reklamácia:

dĺžka záruky pre jednotlivé výrobky je uvedená na záručnom liste, v prípade mimozáručnej opravy sa prosím predom informujte na cenu opravy.

V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v čo najkratšom možnom termíne (bežne 3-15 dní, maximálne 1 mesiac) opravený prípradne vymenený za nový bezplatne.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu.

Inštalácie Satelitov Skylink, FreeSat

Záruka sa vzťahuje na všetky dodané zariadenia (Parabola, LNB konektor, Satelitný príjmač, prípadne dalšie dodané zariadenia).
Miesto plnenia záruky je servisné a predajné miesto dodávateľa PosNet s.r.o. Galanta

Hodská č. 5 OC Jaspark.

V prípade poruchy LNB konvertora je možná bezplatná oprava na mieste inštalácie u zákazníka s tým že sa platí iba cesta servisného technika (0,40 € za km).

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie prívodného kábla alebo odsmerovanie paraboly poveternostnými podmienkami.

Záruka sa tiež nevzťahuje na slabý príjem signálu v prípade hustého sneženia.


Kontakt

PosNet s.r.o.
JAS 5. JASPARK Galanta
031 7806545